Nieuws

Paasgroet kardinaal Eijk
Paasgroet kardinaal Eijk
Een groet van de aartsbisschop aan alle gelovigen van het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2019

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, In Nederland bevinden wij ons nu in het Rembrandtjaar; in 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn is gestorven. Tot ver over onze eigen grenzen heen is hij bekend en wordt zijn werk bewonderd. Een van zijn mooiste schilderijen is voor mij De Emmaüsgangers, dat hij in 1648 heeft gemaakt. Hierop is het moment afgebeeld waarop de Emmaüsgangers Jezus, de Verrezen Heer, herkennen: wanneer Hij aan tafel het brood voor hen breekt. Als Aartsbisdom Utrecht gaan wij vanaf de eerste zondag van de Advent 2019 ook een bijzonder jaar in: een Jaar van de Eucharistie. Hierdoor beogen mijn hulpbisschoppen, vicarissen en ik te bereiken dat dit sacrament van de blijvende aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus midden onder ons steeds meer (of wellicht opnieuw) een centrale plek in het hart van ons geloofsleven gaat innemen. Binnenkort zal ik hierover een pastorale brief doen uitgaan. Op Witte Donderdag heeft de Heer tijdens het Laatste Avondmaal de Eucharistie ingesteld. Hierdoor wordt zijn op Goede Vrijdag eens en voor altijd volbrachte offer op het kruis voor ons tegenwoordig gesteld. Twee van de leerlingen – diep ontgoocheld na Jezus’ kruisdood van Jeruzalem op weg naar Emmaüs – herkenden de verrezen Heer toen Hij voor hen het brood brak (Lucas 24, 13-35). In de Eucharistie blijft de Heer dat via de priester voor ons doen, opdat wij Hem zelf ontvangen. Als beeld voor het Jaar van de Eucharistie is daarom gekozen voor genoemd schilderij De Emmaüsgangers van Rembrandt (Parijs, Musée du Louvre). Hieronder treft u het aan. Hier spreek ik de hoop uit dat het komende Jaar van de Eucharistie eraan mag bijdragen dat we minstens elke zondag in het sacrament van de Eucharistie het voedsel zoeken dat we nodig hebben om Hem na te volgen op weg naar Gods eeuwig Koninkrijk. Graag wens ik u – mede namens mijn hulpbisschoppen en vicarissen – alvast van harte een Zalig Pasen en de overvloedige zegen van de Verrezen Heer. + Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht
Geplaatst op 2019-04-22 in de categorie: Parochie
Pasen 2019
Pasen 2019
Drie dagen na het overlijden van Jezus, ’s morgens vroeg, gingen twee Maria’s naar Zijn graf – om te zien dat het leeg was! De eerste Paasmorgen was aangebroken. In

de lente. Toeval? Misschien wel, maar wat is dat moment ons prachtig toegevallen! Want, net als de lente, mag ook Pasen voor ons een nieuw begin zijn. Een nieuw begin met onze opgestane Heer! Hij gaf Zijn leven voor ons, aan het kruis, op Goede Vrijdag. De dag die zo goed is omdat het sterven van Jezus voor ons een nieuw begin betekent. Hij stierf voor alles wat maar mis kan gaan in een mensenleven. En vervolgens mogen wij op Paasmorgen met Jezus opstaan. Loskomen, uit alles wat ons weerhoudt echt gelukkig te zijn, en er echt te zijn voor elkaar. Laten we dan met vreugde die prachtige woorden meezingen die zo vaak weerklinken in de Paastijd: U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend stromen daalde d’ engel af, heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer! Ik wens ons allen een zalig Pasen! Pastor Constance Janssen
Geplaatst op 2019-04-22 in de categorie: Parochie
De Passie van Pasen, Saasveld
De Passie van Pasen, Saasveld
Kom en ga mee Beleef samen met het koor Da Capo op Goede Vrijdag 19 april 2019 het Passieverhaal in een eigentijds jasje.

Het wordt een bijzondere uitvoering met fraaie filmbeelden en Nederlandstalige liedjes. Met hulp van vele spelers wordt het verhaal verteld. Decor: het prachtige kerkeiland en de kasteeltuin. Kom kijken en luisteren Goede Vrijdag 19 april 19.00 uur St.-Plechelmuskerk Saasveld. Na afloop: koffie, thee of frisdrank. Een vrije gift is van harte welkom.
Geplaatst op 2019-04-18 in de categorie: Plechelmus (Saasveld)
Nieuwsflits Pasen 2019
Nieuwsflits Pasen 2019
Bijzondere concerten en gebeurtenissen in de Vasten- en Passietijd Op vrijdag 12 april vindt er een bijzondere rondgang plaats door Deurningen, “De Passie Deurningen”. Vele verenigingen, koren, de basisschool en vrijwilligers werken

er aan mee. En we kunnen u zeggen dat met heel veel hulp van de gemeenschap het een bijzonder evenement gaat worden. We zullen starten op het schoolplein om 19.00 uur en van daaruit, voorafgegaan door het kruis, rondgaan langs een aantal staties, waar U kunt luisteren en kijken naar een uitvoering in eigentijdse setting. We zullen eindigen op het kerkplein. Naderhand is er dan gelegenheid voor een kopje koffie of een glaasje ranja in ons parochiehuis. Bij slecht weer vindt de uitvoering plaats in de kerk. Graag zien we U allen, voor dit toch wel, bijzonder evenement. Op 14 april om 16.00 uur is eveneens in de Plechelmusbasiliek een uitvoering van het Enschedese Byzanthijnse Kozakken Koor met als soliste Karin Hertsenberg. Voor kaartverkoop kijk op www.ebkk.nl Op 14 april om 19.30 uur zingt het koor Triple One, i.s.m. Inspiration en o.l.v. Han Schokker Jezus Christ Superstar, in de Mariakerk te Zuid-Berghuizen. Iedereen is van harte welkom! Beleef samen met het koor Da Capo op Goede Vrijdag 19 april 2019 het Passieverhaal in een eigentijds jasje. Het wordt een bijzondere uitvoering met fraaie filmbeelden en Nederlandstalige liedjes. Met hulp van vele spelers wordt het verhaal verteld. Decor: het prachtige kerkeiland en de kasteeltuin. Kom kijken en luisteren op Goede Vrijdag 19 april 19.00 uur St. Plechelmuskerk Saasveld. Na afloop: koffie, thee of frisdrank. Een vrije gift is van harte welkom. Op initiatief van de Paasvuurwerkgroep wordt er op Paaszondag 20 april om 19.45 uur een samenkomst gehouden in de Plechelmuskerk te Deurningen. Vrijwilligers van de werkgroep vertellen dan samen met de hoogheden van de carnavalsverenigingen het paasverhaal, afgewisseld met zang door kinderen van het Kanjerkoor. Rond het thema ‘Licht’ worden korte teksten gelezen en fakkels aangestoken. Kinderen uit groep vijf van de basisschool, begeleid door paashazen en andere vrijwilligers uit het jeugdwerk Hades, dragen de fakkels mee in de optocht naar de plek van het paasvuur. Het Licht vanuit de kerk wordt zo als het ware verbreed naar het licht van het paasvuur, nadat dit ontstoken is. Een bijzondere samenkomst waarbij ieder van harte welkom is. VAN DE BESTUURSTAFEL Onttrekking aan de eredienst van de H. Drieëenheidkerk De notulen van de hoorzitting zijn inmiddels ontvangen en zullen via de heer Gaalman aan de bezwaarmakers ter kennisneming worden gebracht. Daarnaast zullen deze worden gepubliceerd op de website. Ook de gemeente wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Prijsvraag inzake ideeën voor alternatief gebruik H. Drieëenheidkerk Er is belangstelling voor het kerkgebouw en aanmelden kon tot woensdag 13 maart jl.. De notaris heeft inmiddels de inschrijvingen die geselecteerd die voldoen aan de gestelde eisen. Deze zullen ter beoordeling aan een onafhankelijke commissie worden voorgelegd, die advies zal uitbrengen aan het Parochiebestuur. Verkoop voormalige pastorie H. Antoniuskerk (huidig Centraal Secretariaat en locatiesecretariaat Antonius / Plechelmus) De (ver-)koopovereenkomst is door beide partijen ondertekend. Begin mei a.s. zal blijken of de verkoop daadwerkelijk door gaat. Het bestuur is zich aan het oriënteren voor plaatsvervangende huisvesting voor het secretariaat. Zo nodig kan geopteerd worden voor een tijdelijke voorziening. Vernieuwing website De website is verouderd en niet meer actueel. Er is inmiddels een aanbieding tot vernieuwing binnen en een andere volgt binnenkort. Zodra deze binnen is zal het bestuur zich over beide opties beraden. Onderhoud van kerkgebouwen in de gemeente Dinkelland De gemeente Dinkelland kent subsidiemogelijkheden voor het onderhoud van kerken binnen de gemeente. Dit betreft dus de kerken in Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo. Omdat niet duidelijk is hoe deze subsidiering in de praktijk wordt toegepast zal vanuit het bestuur hierover navraag bij de gemeente worden gedaan. Versier je eigen Paaskaars Ook dit jaar kan jong en oud weer een eigen Paaskaars versieren. We gaan dit doen in de Goede Week. Op maandagmiddag 15 april van 15.00 – 16.30 uur kunnen kinderen vanaf groep 4 meedoen met de workshop en op dinsdagavond 16 april om 19.30 uur zijn de volwassenen van harte welkom. Waar we dit gaan doen is op dit moment nog niet bekend, maar volg de berichtgeving op onze website en Facebook. Kosten voor de kinderen zijn 5 euro per kaars en voor volwassenen 7,50 euro. Opgave is verplicht ivm de aanschaf van materiaal, uiterlijk 7 april bij pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl
Geplaatst op 2019-04-11 in de categorie: Parochie