Nieuws

Nieuwsflits februari 2019
Nieuwsflits februari 2019

Vastentijd

Nog een week of wat dan vieren we hier in Twente weer het feest van Carnaval. De prinsen en prinsessen, markiezen en markiezinnen, jonkheren en jonkdames, ze zijn bijna overal

al weer verschenen en maken hun jaarlijkse rondedans langs allerlei recepties en gala’s. Het blijft bijzonder om te zien en horen hoe mensen van de lokale Carnavalsverenigingen zich ieder jaar weer druk maken om de leukste en grappigste act neer te zetten voor hun gala. Zo is wordt de periode van 11 november tot aan Aswoensdag een feestelijke tijd voor degenen die zich over durven geven aan het feestgedruis. Wat zou het bijzonder zijn als diezelfde feestvierders, die met Carnaval over straat hossen, op Aswoensdag stil en rustig in de kerk zouden zitten om het askruisje te halen, een gebruik wat onlosmakelijk met de viering van Carnaval verbonden is. Carnaval is niet meer en niet minder dan de viering van Vastenavond, de dinsdagavond voordat de veertig dagen durende Vastentijd begint. Wij nodigen iedereen die gezellig Carnaval viert uit om op woensdag 6 maart ergens in onze parochie naar de kerk te komen, tot rust te komen en het askruisje te ontvangen. Dan wint Carnaval aan inhoud en kun je een mooie weg naar Pasen beginnen.

 

Fijne Carnaval gewenst en een inspirerende Vastentijd.

Vrede en alle goeds,

Maroesjka Sleegers p.w.

 

Actie Kerkbalans

Officieel is de jaarlijkse Actie Kerkbalans achter de rug, maar voor degenen die er nog niet aan toegekomen zijn het formulier in te vullen en terug te sturen of brengen, zouden we willen vragen dit alsnog te doen. Want alleen met uw financiële ondersteuning en hulp kunnen we als kerk en parochie blijven bestaan.

 

Bedankt voor uw steun en betrokkenheid. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen.

 

VAN DE BESTUURSTAFEL

 

Verkoop Drieëenheidkerk

Het parochiebestuur heeft besloten een prijsvraag uit te schrijven voor geïnteresseerden voor de Drieëenheidkerk, die een zinvolle herbestemming in gedachten hebben, waarbij het gebouw voor de stad behouden blijft. Een brochure met hierin allerlei specificaties voor de plannen ligt klaar bij Schlichter Makelaars te Oldenzaal. Meer hierover kunt u lezen op onze website.

 

Columbarium Drieëenheidkerk

Vanwege de sluiting van deze kerk, het proces van onttrekking aan de eredienst en de voorgenomen verkoop van het kerkgebouw is het parochiebestuur naar een andere bewaarplaats voor de urnen die nu in het columbarium in de voornoemde kerk staan. Voor urnen die niet door de nabestaanden worden opgehaald, wordt gezocht naar een schikte plek in de Plechelmusbasiliek. De ideeën die daarover inmiddels zijn gevormd, moeten nog nader worden uitgewerkt.

 

Verkoop voormalige pastorie H. Antoniuskerk(huidig Centraal Secretariaat en locatiesecretariaat Antonius / Plechelmus)

De voorgenomen verkoop van dit pand bevindt zich in een vergevorderd stadium. Naar verwachting kan de koopovereenkomst op korte termijn worden ondertekend. Het parochiebestuur is zich aan het oriënteren voor plaatsvervangende huisvesting voor het secretariaat.

 

Privacywet

Op 25 mei j.l. is de nieuwe AVG-wet ingegaan. Op onze website is een aantal documenten geplaatst, waarin handreikingen worden gedaan welke stappen er moeten worden ondernomen om de privacy van alle betrokkenen binnen de kerkorganisatie en deelnemers aan activiteiten en respecteren. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan  relevante documenten voor de Parochiële Caritas Instelling en aan invulformulieren, waarbij betrokken hun eventuele bezwaren tegen (herkenbare) publicaties en/of beeldmateriaal kenbaar kunnen maken.

 

Emmaushuis

Op zondag 10 februari j.l werd om 10.00 uur in de voormalige Emmauskerk de laatste viering in dat gebouw gehouden. Deze kerk is al aan de eredienst omtrokken en wordt binnenkort gesloopt om plaats te maken voor een andere bestemming op dit terrein. Voor de kerkgangers in de wijk de Thij is er aan de Dingeldeinstraat 37 een voormalig woonhuis ingericht als Pastoraal Steunpunt.Na de laatste viering heeft pastoor Reerink het Emmaushuis ingezegend en gebeden dat allen die daar komen zich er thuis mogen voelen en zich gezegend weten.

 

JE VOORBEREIDEN OP PASEN

Op heel verschillende manieren kunnen mensen, groot en klein, zich voorbereiden op Pasen. De veertig dagen Vastentijd geven je alle ruimte om wat te doen…

 

Bijbellezen in de Vastentijd

Op donderdavond gaat pastoor Reerink met belangstellenden de verhalen lezen van de zondag daarop. Het gaat om de volgende data: 7, 14, 21, 28 maart, 4, 11 april. De avonden beginnen om 19.00 uur, duren tot ongeveer 20.30 uur en vinden plaats in het Centraal Secretariaat aan de Spoorstraat 4a. Iedereen, met of zonder Bijbelkennis, is van harte welkom!

 

Een spirituele weg naar Pasen

Dit jaar willen we met een groep mensen ter voorbereiding op Pasen het boek Preparing for Easter van C.S. Lewis lezen (hij is de schrijver van de Kronieken van Narnia). Voor alle dagen van de Vastentijd heeft Lewis een overweging geschreven, en daarbij twee bijbelteksten uitgezocht. Het boekje is helaas alleen in het Engels verkrijgbaar, maar voor degenen voor wie dat een probeer is, zorgen we voor en (zelfgemaakte) Nederlandse vertaling. We lezen ieder voor zich de teksten en komen één keer per week samen om gezamenlijk e.e.a. te bespreken en wel op 13, 20, 27 maart, 3, 10, 17 april 20.00 uur, Spoorstraat 4a. Interesse? Laat het weten op pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl

 

Versier je eigen Paaskaars

Ook dit jaar kan jong en oud weer een eigen Paaskaars versieren. We gaan dit doen in de Goede Week. Op maandagmiddag 15 april van 15.00 – 16.30 uur kunnen kinderen vanaf groep 4 meedoen met de workshop en op dinsdagavond 16 april om 19.30 uur zijn de volwassenen van harte welkom. Waar we dit gaan doen is op dit moment nog niet bekend, maar volg de berichtgeving op onze website en Facebook.

Kosten voor de kinderen zijn 5 euro per kaars en voor volwassenen 7,50 euro.

Opgave is verplicht ivm de aanschaf van materiaal, uiterlijk 7 april bij pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl

Geplaatst op 2019-02-18 in de categorie: Parochie
Persbericht Inschrijving Drieëenheidkerk
Persbericht Inschrijving Drieëenheidkerk

De Drieëenheidskerk aan de Kruisstraat 11 Oldenzaal is momenteel niet meer in gebruik als kerk. De kerk zal worden onttrokken aan de eredienst. Het parochiebestuur heeft besloten het kerkgebouw te

verkopen door middel van een inschrijving. De verkoop van de Drieëenheidskerk is in handen gegeven van Schlichter Makelaars.

Het streven van het Parochiebestuur is dat de karakteristieke kerk behouden blijft voor de stad Oldenzaal. De huidige bestemming van de kerk is 'maatschappelijke doeleinden'. Kandidaat-kopers kunnen na bezichtiging een plan indienen hoe ze het kerkgebouw kunnen behouden en op welke manier ze invulling willen gaan geven aan het gebruik hiervan. Nadat er geconstateerd is dat de inschrijving voldoet aan van te voren gestelde eisen kunnen kandidaat-kopers hun plan aan de toetsingscommissie voorleggen. De toetsingscommissie zal een voordracht doen aan het Parochiebestuur. 

Het Parochiebestuur is erg benieuwd naar de creatieve invulling van de geïnteresseerden van de Drieëenheidskerk.

Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen bij Schlichter Makelaars, Kerkstraat 9, tel: 0541-515151, www.schlichter.nl 

drieëenheidkerk

Geplaatst op 2019-02-13 in de categorie: Drieeenheid (Oldenzaal)
Kinderkerk 17 februari
Kinderkerk 17 februari

Op zondag 17 febrauari a.s. is er weer een viering voor de allerjongsten van 3 tot 8 jaar. Wees welkom om 10.00 uur in de Antoniuskerk te Oldenzaal. Wil je

weten waar het over gaat? Klik dan op de link!

Poster februari 2019

Geplaatst op 2019-02-12 in de categorie: Parochie
Nieuwsflits januari 2019
Nieuwsflits januari 2019

Nieuwjaarstoespraak 

Op zondag 6 januari j.l. hield de heer Tom Kok, vicevoorzitter van het bestuur van de Plechelmusparochie een toespraak. Een samenvatting daarvan treft u hier aan. Voor de gehele toespraak

verwijzen wij u naar onze website www.plechelmusparochie.nl

 

Beste medeparochianen,

traditioneel bestaan nieuwjaarstoespraken uit een terugblik en een vooruitblik. Zo ook deze.

Ondanks onze slechte financiële positie hebben we onze pastoraal team op sterkte kunnen houden en is er alles op gericht om dit ook voor het jaar 2019 te behouden. 

Bestuur en pastoraal team gaan met elkaar in gesprek om te bezien hoe het team zo optimaal mogelijk zowel in de dorpen als de stad ingezet kan worden. Dit om het pastoraat zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. 

Een woord van dank voor de vele vrijwilligers. Een groot deel van onze vrijwilligers is al jaren actief en wil dat nog lang blijven doen. Gelukkig hebben ook nieuwe mensen kunnen aantrekken. Niet alleen in allerlei werkgroepen, maar ook binnen het bestuur. 

We doen echter nogmaals een dringend beroep op eenieder om het bestuur te versterken. Het zou geweldig zijn dat uit ieder geloofsgemeenschap minimaal een iemand zitting gaat en wil nemen in het parochiebestuur. Ik nodig u van harte uit je aan te melden. Met gezamenlijke inspanning vanuit alle geloofsgemeenschappen kunnen we de problemen beter aan.

Door gezamenlijke inspanning met locatiebeheer van de geloofs-gemeenschap Berghuizen Oldenzaal is het gelukt om constructieve afspraken te maken tot het moment dat de Mariakerk een andere bestemming gaat krijgen en onttrokken zal worden aan de eredienst. 

In de vier kerkdorpen hebben vitaliseringsonderzoeken plaats gevonden. Nu moeten de uitkomsten worden vertaald in een concreet plan. Dit laatste is uiteraard de meest moeilijke stap. Voor de dorpen is het kerkgebouw op de eerste plaats een ontmoetingsplaats voor de geloofsgemeenschap, maar tevens ook een markant herkenningspunt in het dorp. Daarom moeten dorp en parochiebestuur samen op zoek gaan naar mogelijkheden het kerkgebouw voor het dorp te behouden. Daarbij is het soms nodig om buiten gebaande paden te treden. We moeten out-of the box durven denken.

Het afgelopen jaar hebben wij vanuit het bestuur verschillende groepen, verbonden met de geloofsgemeenschap van de Drieëenheid, uitgenodigd om op zoek te gaan naar zaken die ons gezamenlijk binden. Helaas moet ik vaststellen dat het voor deze groepen niet mogelijk bleek om over hun schaduw heen te stappen. Ik betreur uiteraard ten zeerste dat men deze handreiking niet heeft willen en kunnen aanvaarden. Wij hebben zelfs gevraagd om in het bestuur zitting te nemen en niet enkel van de zijkant te roepen hoe het moet. 

In het kader van de Visie 2024, heeft het bestuur de procedure tot onttrekking aan de eredienst van de Drieëenheidskerk op moeten starten. Half november heeft de informatieavond plaats gevonden. De deelname was zeer beperkt. Inmiddels is een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend. In de loop van februari 2019 wordt de hoorzitting gehouden voor de indieners van het bezwaarschrift. Daarna zal de aanvraag bij het bisdom worden ingediend. De bisschop neemt pas een besluit zodra het gebouw definitief van eigenaar kan wisselen. 

Financieel gezien staan we er minder rooskleuring voor. De dorpen kunnen zich tot dit moment nog financieel redelijk bedruipen, maar ook daar zal met gezwinde spoed naar alternatieven moeten worden gekeken. Voor de geloofsgemeenschappen Oldenzaal als totaal is de financiële positie als slechts te kwalificeren. Om weer in de zwarte cijfers te komen zal kostenreductie en inkomstenvermeerdering moeten plaats vinden. Kostenreducties worden gezocht in het afstoten van gebouwen, verlaging van energielasten en besparing op koor en directie-inzet. Natuurlijk leidt dit tot onrust. De eerste gesprekken zijn gevoerd met de koordirecties en op korte termijn volgt een gezamenlijk gesprek met directie en koren. 

 

Tot slot:

Ik blijf hoopvol en houd vertrouwen in onze gemeenschap. Er wordt wel gezegd: ‘Er is een generatie tussenuit’. Na die ‘verdwenen’ generatie komt er weer een nieuwe generatie; kleiner in omvang; andere behoeftes. Jongeren, die de strijd in de kerk niet hebben meegemaakt, onbevangen tegen ons aankijken; nieuwsgierig zijn en belangstelling hebben voor het spirituele. We zien dat in kloosters, bij de volwassenendoop en we zien het in onze gemeenschap. Graag doe ik een beroep op die volgende generatie om met ons mee te gaan. Met dat optimistische beeld en die oproep wens ik u allen een zalig nieuwjaar.

 

Actie Kerkbalans

Ieder jaar opnieuw komen we als parochie in de maand januari met een brief bij u om u te vragen bij te dragen aan de financiën van onze parochie. Dank als u afgelopen jaar hebt bijgedragen aan Kerkbalans. Mede dankzij uw steun konden we verder bouwen aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en het leven viert in al haar facetten. 

 

Misschien hebt u nog niet eerder meegedaan met de Actie Kerkbalans, maar heeft u uw kind laten dopen, heeft het de Eerste Communie gedaan of het Vormsel. Dan hopen we dat dat een positieve ervaring is geweest. Misschien bent u weer wat dichter bij de kerk komen te staan en realiseert u zich dat de kerk en het geloof ook in 2019 waardevol zijn. Dan zou het mooi zijn als u ook financieel bij wilt dragen, niet alleen voor die ene bijzondere gebeurtenis, maar meer structureel, door jaarlijks een bedrag te schenken aan de kerk.

 

Wat is voor u waardevol in de kerk?

Als kerk willen we van betekenis zijn in de samenleving. Als gemeenschap willen we naar elkaar omzien en ons geloof in God met elkaar delen. Hier willen we ook komend jaar weer verder aan bouwen door verder te gaan met het organiseren van diaconale acties ism de PCI of Bakkie Troost, waarbij pastores op Allerzielen op de kerkhoven van de dorpen Deurningen, Rossum, Saasveld en Weerselo koffie schonken voor bezoekers van het kerkhof. Ook proberen we nieuwe vormen van spiritualiteit en samenkomen te vinden in activiteiten als ‘De Sjaal van Barmhartigheid’, Zin in Eten, Bijbel-journalen, Kinderkerk, diaconale acties door vormelingen.

 

Geef om uw kerk

Vindt u het ook belangrijk dat we als geloofsgemeenschap samen kunnen blijven komen op momenten van vreugde en verdriet, om naar elkaar te blijven omzien bij ziekte of sterven? En dat we een Ouderen- en Kerkdag kunnen blijven organiseren? Wij ontvangen geen subsidie voor deze activiteiten en hebben daarom uw financiële bijdrage nodig om van betekenis te blijven. U geeft toch ook voor de kerk? Hebt u geen brief of formulier ontvangen? Neem dan even contact op met het Centraal Secretariaat.

 

Bedankt voor uw steun en betrokkenheid. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen.

 

Geplaatst op 2019-01-21 in de categorie: Parochie