Nieuws

Nieuwsflits februari 2019
Nieuwsflits februari 2019

Vastentijd

Nog een week of wat dan vieren we hier in Twente weer het feest van Carnaval. De prinsen en prinsessen, markiezen en markiezinnen, jonkheren en jonkdames, ze zijn bijna overal

al weer verschenen en maken hun jaarlijkse rondedans langs allerlei recepties en gala’s. Het blijft bijzonder om te zien en horen hoe mensen van de lokale Carnavalsverenigingen zich ieder jaar weer druk maken om de leukste en grappigste act neer te zetten voor hun gala. Zo is wordt de periode van 11 november tot aan Aswoensdag een feestelijke tijd voor degenen die zich over durven geven aan het feestgedruis. Wat zou het bijzonder zijn als diezelfde feestvierders, die met Carnaval over straat hossen, op Aswoensdag stil en rustig in de kerk zouden zitten om het askruisje te halen, een gebruik wat onlosmakelijk met de viering van Carnaval verbonden is. Carnaval is niet meer en niet minder dan de viering van Vastenavond, de dinsdagavond voordat de veertig dagen durende Vastentijd begint. Wij nodigen iedereen die gezellig Carnaval viert uit om op woensdag 6 maart ergens in onze parochie naar de kerk te komen, tot rust te komen en het askruisje te ontvangen. Dan wint Carnaval aan inhoud en kun je een mooie weg naar Pasen beginnen.

 

Fijne Carnaval gewenst en een inspirerende Vastentijd.

Vrede en alle goeds,

Maroesjka Sleegers p.w.

 

Actie Kerkbalans

Officieel is de jaarlijkse Actie Kerkbalans achter de rug, maar voor degenen die er nog niet aan toegekomen zijn het formulier in te vullen en terug te sturen of brengen, zouden we willen vragen dit alsnog te doen. Want alleen met uw financiële ondersteuning en hulp kunnen we als kerk en parochie blijven bestaan.

 

Bedankt voor uw steun en betrokkenheid. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen.

 

VAN DE BESTUURSTAFEL

 

Verkoop Drieëenheidkerk

Het parochiebestuur heeft besloten een prijsvraag uit te schrijven voor geïnteresseerden voor de Drieëenheidkerk, die een zinvolle herbestemming in gedachten hebben, waarbij het gebouw voor de stad behouden blijft. Een brochure met hierin allerlei specificaties voor de plannen ligt klaar bij Schlichter Makelaars te Oldenzaal. Meer hierover kunt u lezen op onze website.

 

Columbarium Drieëenheidkerk

Vanwege de sluiting van deze kerk, het proces van onttrekking aan de eredienst en de voorgenomen verkoop van het kerkgebouw is het parochiebestuur naar een andere bewaarplaats voor de urnen die nu in het columbarium in de voornoemde kerk staan. Voor urnen die niet door de nabestaanden worden opgehaald, wordt gezocht naar een schikte plek in de Plechelmusbasiliek. De ideeën die daarover inmiddels zijn gevormd, moeten nog nader worden uitgewerkt.

 

Verkoop voormalige pastorie H. Antoniuskerk(huidig Centraal Secretariaat en locatiesecretariaat Antonius / Plechelmus)

De voorgenomen verkoop van dit pand bevindt zich in een vergevorderd stadium. Naar verwachting kan de koopovereenkomst op korte termijn worden ondertekend. Het parochiebestuur is zich aan het oriënteren voor plaatsvervangende huisvesting voor het secretariaat.

 

Privacywet

Op 25 mei j.l. is de nieuwe AVG-wet ingegaan. Op onze website is een aantal documenten geplaatst, waarin handreikingen worden gedaan welke stappen er moeten worden ondernomen om de privacy van alle betrokkenen binnen de kerkorganisatie en deelnemers aan activiteiten en respecteren. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan  relevante documenten voor de Parochiële Caritas Instelling en aan invulformulieren, waarbij betrokken hun eventuele bezwaren tegen (herkenbare) publicaties en/of beeldmateriaal kenbaar kunnen maken.

 

Emmaushuis

Op zondag 10 februari j.l werd om 10.00 uur in de voormalige Emmauskerk de laatste viering in dat gebouw gehouden. Deze kerk is al aan de eredienst omtrokken en wordt binnenkort gesloopt om plaats te maken voor een andere bestemming op dit terrein. Voor de kerkgangers in de wijk de Thij is er aan de Dingeldeinstraat 37 een voormalig woonhuis ingericht als Pastoraal Steunpunt.Na de laatste viering heeft pastoor Reerink het Emmaushuis ingezegend en gebeden dat allen die daar komen zich er thuis mogen voelen en zich gezegend weten.

 

JE VOORBEREIDEN OP PASEN

Op heel verschillende manieren kunnen mensen, groot en klein, zich voorbereiden op Pasen. De veertig dagen Vastentijd geven je alle ruimte om wat te doen…

 

Bijbellezen in de Vastentijd

Op donderdavond gaat pastoor Reerink met belangstellenden de verhalen lezen van de zondag daarop. Het gaat om de volgende data: 7, 14, 21, 28 maart, 4, 11 april. De avonden beginnen om 19.00 uur, duren tot ongeveer 20.30 uur en vinden plaats in het Centraal Secretariaat aan de Spoorstraat 4a. Iedereen, met of zonder Bijbelkennis, is van harte welkom!

 

Een spirituele weg naar Pasen

Dit jaar willen we met een groep mensen ter voorbereiding op Pasen het boek Preparing for Easter van C.S. Lewis lezen (hij is de schrijver van de Kronieken van Narnia). Voor alle dagen van de Vastentijd heeft Lewis een overweging geschreven, en daarbij twee bijbelteksten uitgezocht. Het boekje is helaas alleen in het Engels verkrijgbaar, maar voor degenen voor wie dat een probeer is, zorgen we voor en (zelfgemaakte) Nederlandse vertaling. We lezen ieder voor zich de teksten en komen één keer per week samen om gezamenlijk e.e.a. te bespreken en wel op 13, 20, 27 maart, 3, 10, 17 april 20.00 uur, Spoorstraat 4a. Interesse? Laat het weten op pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl

 

Versier je eigen Paaskaars

Ook dit jaar kan jong en oud weer een eigen Paaskaars versieren. We gaan dit doen in de Goede Week. Op maandagmiddag 15 april van 15.00 – 16.30 uur kunnen kinderen vanaf groep 4 meedoen met de workshop en op dinsdagavond 16 april om 19.30 uur zijn de volwassenen van harte welkom. Waar we dit gaan doen is op dit moment nog niet bekend, maar volg de berichtgeving op onze website en Facebook.

Kosten voor de kinderen zijn 5 euro per kaars en voor volwassenen 7,50 euro.

Opgave is verplicht ivm de aanschaf van materiaal, uiterlijk 7 april bij pastor-sleegers@plechelmusparochie.nl

Geplaatst op 2019-02-18 in de categorie: Parochie
Uitnodiging 26e Titus Brandsmalezing
Uitnodiging 26e Titus Brandsmalezing
De 26e Titus Brandsma Lezing zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 24 mei en wordt gehouden door Gert-Jan Segers. Het is een bijzonder voorrecht dat wij dit jaar Gert-Jan Segers,

Tweede Kamerlid en partijleider van de ChristenUnie, op 24 mei in de Stevenskerk Nijmegen mogen verwelkomen. Hij was tot begin 2013 directeur van de Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, het wetenschappelijk instituut van de CU. Ook heeft hij gewerkt als zendeling in Egypte en publiceerde hij enkele romans. In zijn lezing spreekt hij over: ‘In en door en met God ziet de mens zich verenigd en in relatie tot alle andere mensen’, sprak Titus Brandsma in 1932. Door zijn sociale bewogenheid, zijn gedrevenheid om recht te doen en zich uit te spreken toen hem dat persoonlijk gevaar opleverde, gaf hij als gelovige betekenis aan sámenleven. Die roeping geldt ook vandaag in een tijd van verdeeldheid en polarisatie. Hoe kunnen we blijven thuiskomen met elkaar in een land waarin de kloven tussen mensen soms onoverbrugbaar lijken? Wat vraagt dat van politiek en samenleving? En welke rol kunnen, mogen en moeten christenen hierbij spelen? Daarna zal Rik Torfs, Belgisch hoogleraar aan de KU Leuven en kerkjurist, kort met hem in gesprek gaan. Wij nodigen u van harte uit om deze bijzondere lezing bij te wonen op: Vrijdag 24 mei van 15.00 – 16.00 uur in de Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62, 6511 VZ NIJMEGEN. Na afloop is er tot 17.30 uur de gelegenheid voor een hapje en een drankje in de Stevenskerk. Met het oog op de organisatie zouden wij u willen vragen om u voor de lezing op te geven, via onze website: www.titusbrandsmainstituut.nl Graag begroeten wij u vrijdag 24 mei aanstaande in de Stevenskerk te Nijmegen. Inigo Bocken, wetenschappelijk directeur Marc De Kesel, directeur interne en externe zaken
Geplaatst op 2019-03-20 in de categorie: Parochie
Vastenbrief van kardinaal Eijk
Vastenbrief van kardinaal Eijk
‘De ongemakkelijke Waarheid’ Brief voor de Veertigdagentijd 2019 Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, De Veertigdagentijd die vandaag met Aswoensdag is begonnen, is een

tijd van vasten en verstilling. Door in deze periode op allerlei terreinen minder te consumeren en door het lawaai des levens te vermijden, ontstaat er ruimte. Daarmee is de Veertigdagentijd wel te vergelijken met een vakantie. Het woord ‘vakantie’ is immers verwant aan het Latijnse vacare (vrij zijn) en dat wordt in de christelijke traditie veelal verbonden met God: vacare Deo, vrij zijn voor God. De vakantie dus als vrije ruimte, waarin we ons openstellen en innerlijk vrij maken voor de ontmoeting met God. En dat nu is precies waarvoor de Veertigdagentijd dient. Als ‘sterke tijd’ biedt de Veertigdagentijd in de aanloop naar het hoogfeest van Pasen diverse mogelijkheden om te werken aan onze band met Christus: via vasten, bidden en het geven van aalmoezen. Dat is belangrijk, want onze band met Christus staat tegenwoordig onder grote druk. Zo kent onze hectische samenleving een schier eindeloze stroom afleidingen, vooral door de sociale media, waardoor we vaak bezig zijn met gebeurtenissen buiten ons en aan ons innerlijk leven te weinig toekomen. Daarnaast is het geloof steeds minder aanwezig in het publieke domein. Toch blijft Christus ook in deze moeilijke omstandigheden steeds een beroep op ons doen. Hij laat ons niet met rust. Christus is de ongemakkelijke Waarheid, die onze zogenaamde zekerheden bevraagt. Hij daagt ons voortdurend uit om niet de puur menselijke maat te hanteren, maar Zijn voorbeeld na te volgen. Hij zegt over Zichzelf: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij” (Joh. 14,6). In de Evangelies komen we herhaaldelijk passages tegen waarin Christus de lat anders en vaak hoger legt dan men tot dan toe gewend was. Maar Hij geeft ook de kracht om in Zijn voetsporen te treden. Sterker nog: Hij is die kracht in eigen Persoon. Daarom moeten we onszelf opzij durven zetten waardoor Jezus in ons een steeds grotere ruimte en vrijheid kan vinden om in ons innerlijk aanwezig en werkzaam te zijn. Dat bedoelt Johannes de Doper als hij zegt: “Hij moet groter worden maar ik kleiner” (Joh. 3,30). Of zoals Paulus het zegt in zijn Brief aan de Galaten: “Ikzelf leef niet meer, Christus is het die leeft in mij” (Gal. 2,20). Dat is in deze individualistische tijd, waarin maar al te vaak de eigen persoonlijkheid wordt gevierd en bewierookt, een atypische en niet altijd even welkome boodschap. Om Christus na te volgen is het wel nodig innerlijk een levende relatie met Hem te onderhouden. Daartoe is naast het vieren van de Eucharistie, waardoor we Hem onder de gedaanten van brood en wijn in ons innerlijk ontmoeten en ontvangen, het gebed in de “binnenkamer” (Mat. 6,6; het Evangelie van Aswoensdag) van levensbelang. De binnenkamer is een beeld van ons innerlijk leven. Juist de verstilde Veertigdagentijd kan ons helpen de rijkdom van het gebedsleven te (her)ontdekken. Dat vraagt inspanning en geduld. Wie bidt, komt er namelijk al snel achter dat God geen automatiek is. De oplossingen voor je problemen en de antwoorden op je vragen liggen niet voorverwarmd achter glazen deurtjes die opengaan na een gebed. Het is geen ‘eten uit de muur’. Een gebedsleven is méér dan de Heer om hulp vragen, al zijn zulke gebeden zeker belangrijk. Paus Franciscus zegt over het gebed: “Het is op de eerste plaats dialoog, een persoonlijke relatie met God. De mens is geschapen als een wezen in persoonlijke verhouding tot God die zijn volledige verwerkelijking slechts vindt in de ontmoeting met zijn Schepper. De weg van het leven loopt naar de definitieve ontmoeting met de Heer” (Algemene audiëntie 15 november 2017). Christus zou je tijdlijn moeten zijn, met Hem zou je voortdurend biddend in contact moeten staan. Hem zou je steeds statusupdates moeten sturen – innerlijke berichten over wat je bezighoudt. En anders dan bij sociale media hoef je je niet beter en succesvoller voor te doen dan je bent. Naast je hoogtepunten die je in dankbaarheid met Hem kunt delen, kun je bij Hem óók terecht met je dieptepunten. Met Hem kun je je hele leven delen. En je kunt Zijn leven overwegen in het bidden van de rozenkrans. Maar ook stil zijn is gebed – comfortabele stilte zoals die tussen goede vrienden bestaat. Paus Franciscus zegt daarover tijdens diezelfde audiëntie: “Bidden is, zoals elke ware dialoog, ook altijd: stil kunnen zijn – dialogen kennen momenten van stilte – in stilte bij Jezus zijn. … De Evangelies tonen ons Jezus die zich op afgelegen plaatsen terugtrekt om te bidden. Wanneer de leerlingen die innige verhouding van Jezus met de Vader zien, voelen ze het verlangen om daaraan deel te kunnen hebben en vragen Hem: ‘Heer, leer ons bidden’ (Luc. 11,1).” Het antwoord van Christus op die vraag is het gebed dat Hij in het Evangelie aan Zijn leerlingen en dus ook aan ons gegeven heeft en dat we nog altijd bidden: het Onze Vader – niet voor niets het Gebed des Heren genoemd. Ook Christus ging in dialoog met Zijn Vader, daarbij steeds op zoek naar het antwoord op de vraag hoe Hij zich kon laten leiden door de wil van Zijn Vader. En Hij bleef bidden tot het einde toe: op eenzame plaatsen, waar Hij de stilte zocht die voor het innerlijk gebed nodig is, in de Hof van Olijven en tijdens Zijn laatste uren aan het Kruis. Paus Benedictus XVI hield in 2011-2012 een reeks catecheses over het gebed. In één van deze catecheses (30 november 2011) vroeg hij zich af: “Als we Jezus’ gebed van nabij bekijken, moet in ons een vraag opkomen: en ik, hoe bid ik? Hoe bidden wij? Hoeveel tijd besteed ik aan mijn relatie met God?” De paus wees vervolgens op het belang van het biddend lezen van de Heilige Schrift, de lectio divina. “Luisteren, mediteren, de stilte bewaren tegenover de Heer die spreekt, is een kunst die men leert door ze standvastig te beoefenen.” En ook dan kan iemand periodes doormaken waarin het gebed vruchteloos schijnt. De woorden klinken dor en lijken niemand te bereiken. Zelfs de heilige Moeder Teresa worstelde jarenlang hiermee. Op de vraag “Waar vond moeder Teresa de kracht en het doorzettingsvermogen om zichzelf volkomen te wijden aan het dienen van anderen?,” antwoordde paus Johannes Paulus II in een toespraak op 20 oktober 2003 tot de pelgrims die voor haar zaligverklaring naar Rome waren gekomen: “Zij vond het in gebed en in de stille beschouwing van Jezus Christus, zijn Heilig Hart.” De postulator, degene die verantwoordelijk was voor haar zaligverklaringsproces, deelde mee dat moeder Teresa gedurende een periode van vijftig jaar gebukt ging onder geloofstwijfels en in haar innerlijk leegheid en duisternis ondervond. Moeder Teresa’s ervaringen leren ons dat het bij het stil innerlijk gebed niet primair om mooie en aangename gevoelens gaat. Als die ontbreken – en dat kan soms gedurende lange tijd het geval zijn – kunnen we wel degelijk een vruchtbaar innerlijk gebedsleven hebben. Geduld en volharding zijn in zulke periodes cruciaal. Door middel van meerdere parabels leert Jezus ons dat we volhardend moeten zijn in het gebed. Als mensen, ondanks al hun feilen, vrienden wegens hun aandringen toch geven wat ze vragen of als ouders verzoeken van hun kinderen inwilligen, “hoeveel te meer zal dan uw Vader in de Hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen” (Luc. 11,13). De Veertigdagentijd is bij uitstek geschikt om ons ‘voor God vrij te maken’, elke dag de binnenkamer van ons innerlijk leven te zoeken om ons gebedsleven (weer) vrucht te laten dragen tot ver na de Vastentijd. In voor- en tegenspoed, zoals ook paus Benedictus XVI in zijn catechesereeks benadrukte: “Ons bestaan en onze levensweg worden, dat weten we allemaal, dikwijls getekend door moeilijkheden, onbegrip en lijden. In de trouwe relatie met de Heer, in het voortdurende, dagelijkse gebed kunnen ook wij de vertroosting die van God komt, concreet ervaren. Dat versterkt ons geloof omdat ons dit Gods ‘ja’ aan de mens concreet laat ervaren, aan ons, aan mij, in Christus; dat laat ons de trouw van Zijn liefde voelen die gaat tot de gave van Zijn Zoon op het kruis.” Ik wens u van harte een gezegende Veertigdagentijd toe, waarin u hopelijk de blijvende kracht van het dagelijkse gebed in de stilte van uw binnenkamer mag ervaren. In gebed verbonden, + Willem Jacobus kardinaal Eijk, Aartsbisschop van Utrecht Utrecht, Aswoensdag 6 maart 2019
Geplaatst op 2019-03-20 in de categorie: Parochie
Boodschap voor de Veertigdagentijd van Paus Franciscus
Boodschap voor de Veertigdagentijd van Paus Franciscus
Onze Paus heeft voor de veertigdagentijd een boodschap geschreven die voor ons allen de moeite waard is om te lezen. Via onderstaande link kunt u zijn boodschap vinden. https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2019/03/Boodschap-paus-Franciscus-Veertigdagentijd-2019.pdf

Geplaatst op 2019-03-20 in de categorie: Parochie