Nieuws

Gastvrouw bij het Emmaushuis
Gastvrouw bij het Emmaushuis
Ruim een half jaar geleden is de geloofsgemeenschap van de Emmauskerk op de Thij overgegaan naar een nieuw onderkomen, het pastoraal steunpunt Emmaushuis.

Het Emmaushuis aan de W. Dingeldeinstraat 37 ligt op steenworpafstand van het eerdere kerkgebouw dat ondertussen gesloopt is. Naast het aanbieden van vieringen, gaan we in dat mooi verbouwde woonhuis ook andere dingen doen. We willen mensen uit de buurt of mensen die er winkelen de gelegenheid bieden in onze huiskamer een kopje koffie of thee te drinken en als ze dat willen, een praatje te maken. Het is zeker niet zo dat het over geloofszaken moet gaan, maar het mag wel. Daarom zoeken we gastvrouwen (of gastheren) die ons in het Emmaushuis daarbij willen helpen. In overleg met u kunnen we een bepaald dagdeel overeenkomen. Het is de bedoeling dat er steeds twee personen tegelijk zijn. Door de uitbreiding van de openingstijden wordt het tevens mogelijk dat de naastgelegen Mariakapel vaker geopend kan zijn voor mensen die een kaarsje willen opsteken bij Maria. Mocht u gastvrouw (gastheer) wilt zijn, en dat hopen we, kom dan langs tijdens de secretariaatsuren op donderdag- of vrijdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Of bel tijdens die uren met het Emmaus-secretariaat: 0541-513833. Een mailtje naar psemmaus@kpnmail.nl kan ook.
Geplaatst op 2019-09-14 in de categorie: Emmaus (Oldenzaal)
Parochieavond: Balans op weg naar 2024
Parochieavond: Balans op weg naar 2024
Op 19 september a.s. om 19.30 uur zal in de Abdij aan de Zuidwal 82 te Oldenzaal een parochie-avond worden gehouden.

Henk Brussel, projectbegeleider Visie 2024, zal verslag doen en informatie geven over de stand van zaken rondom de Visie 2024. Ook zullen de eerste resultaten van het project “Vitaliteit van de geloofsgemeenschap” in de vier kerkdorpen van onze parochie ter sprake komen. Deze avond is voor al onze parochianen bedoeld, parochiebreed. Wij hopen dan ook uit alle geloofsgemeenschappen mensen te mogen begroeten. De avond zal rond 21.30 uur worden afgesloten. U bent van harte welkom.
Geplaatst op 2019-09-08 in de categorie: Parochie
Jaarverslag PCi 2018
Jaarverslag PCi 2018
De Caritas H. Plechelmus heeft als werkgebied de parochie van de H. Plechelmus, die is gevestigd in Oldenzaal. Deze wordt gevormd door 7 geloofsgemeenschappen. Dit werkgebied bestrijkt de hele gemeente

Oldenzaal en een deel van de gemeente Dinkelland. Het bestuur streeft naar een samenstelling met leden uit de verschillende geloofs-gemeenschappen. In 2018 bestond het bestuur uit drie bestuursleden, twee afkomstig uit Oldenzaal en één uit Weerselo. De voorzitter combineert deze functie met die van secretaris. Per 2019 is iemand uit Rossum toegetreden tot het bestuur. Er is ruimte om het bestuur uit te breiden met mensen uit andere geloofs-gemeenschappen. Het bestuur wordt geadviseerd vanuit het parochiebestuur, de DKCI (aartsbisdom) en de geloofsgemeenschap Deurningen. Betrokkenen worden uitgenodigd vergaderingen bij te wonen en het bestuur te adviseren, maar zijn geen bestuurslid. Onze werkstructuur voortvloeiend uit het beleidsplan 2017-2021 is concreet ingevuld door het benoemen van contactpersonen binnen alle geloofsgemeenschappen. Deze personen functioneren als de lokale oren en ogen van het Caritasbestuur. Deze mensen hebben mandaat om tot € 100,-- uitgaven te doen. Indien het bedrag daarboven ligt dan is het dagelijks bestuur bevoegd tot € 500,-- en daarboven wordt de hulpvraag voorgelegd aan het bestuur. Binnen het bestuur is o.a. gesproken over: Financiën – begroting 2019 en rekening 2017. De middelen in 2018 waren voldoende om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Hulpvragen- aanzienlijk minder dan in vorige jaren mede door behandeling en uitvoering van hulpvragen binnen de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal. Onze betrokkenheid binnen deze Stichting – deze Stichting is één van de 16 leden binnen de Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal. Daarin zitten alle organisaties, die op een of andere wijze te maken hebben met armoede. Daarbij wordt gebruik gemaakt van één gebouw (Ons Gebouw, Nijverheids-straat 97). Daarnaast zijn er publiekscontacten met één aanspreekpunt op één loket binnen het Sociaal Team Oldenzaal in het Michgoriushuis. Wij hebben invulling gegeven aan 21 individuele aanvragen (€ 1350,--) voor noodhulp. Daarnaast hebben wij ± € 5000,-- besteed aan collectieve uitgaven voor ondersteuning van groepen van mensen in armoede en eenzaamheid. Aandacht is besteed aan het verkrijgen van meer hulpvragen uit kerkdorpen. De AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming. PR en de wijze waarop wij daar invulling aan willen geven. De Ariënsprijs 2019 – indiende projecten zijn de prikpost Rossum en de Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal Veel aandacht voor en vast agendapunt “EENZAAMHEID”, hoe pak je dit op met als uitvloeisel de prikpost in Rossum. Deze prikpost is/wordt gefaciliteerd voor wat betreft de kosten van de koffievoorziening ( + een broodje). Een 6 tal dames en 1 heer uit Rossum zorgen voor de ‘bindende’ factor. Dit is een project van de gemeenschap Rossum en dient ook als zodanig gedragen te worden. Daarnaast zoeken wij naar andere zinvolle initiatieven om het gevoel van eenzaamheid te verminderen. Er zijn gesprekken geweest met: De meeste locatieraden in de parochie met als onderwerpen: (meer) bekendheid van het werk van Caritas en aandacht voor de collectes met Pasen en Kerstmis. Het parochiebestuur: gesproken over lopende zaken, waarbij nadrukkelijk de eigen identiteit van Caritas in beeld is. De Caritassen van Lumen Christi en Pancratius. “Snuffelen” aan elkaar: wat doen wij en wat doen anderen en wat kunnen wij samen beter doen. Communicatie: Er is met Pasen en met Kerstmis in alle vieringen in Oldenzaal een ‘boodschap namens de Caritas” uitgesproken door de voorzitter. Drie keer is via een bericht in de parochiebladen in de dorpen aandacht gevraagd voor het werk van Caritas en toegelicht hoe Caritas kan worden benaderd. Oldenzaal, september 2019 KvK nummer 74850504 IBAN-nummer NL15RABO0144701766
Geplaatst op 2019-09-08 in de categorie: Parochie
Ontmoetingsdag voor ouderen en zieken
Ontmoetingsdag voor ouderen en zieken
Op woensdag 2 oktober a.s. wordt voor de eerste keer in onze parochie een Ontmoetingsdag voor ouderen, zieken eenzamen en mensen met een beperking gehouden in de CoCeR te Rossum.

Dit initiatief is een vervolg op het Ziekentriduum dat 70 jaar in Oldenzaal heeft bestaan en daarnaast ook een nieuw initiatief van het pastoresteam, omdat deze dag voor het eerst parochie-breed georganiseerd wordt, dus voor ouderen en zieken uit Deurningen, Oldenzaal, Rossum, Saasveld en Weerselo. Vai allerlei kanalen proberen wij zoveel mogelijk mensen te bereiken en uit te nodigen. Opgave is natuurlijk wel nodig en kan bij pastor Janssen, telefoon 06 537 156 35 of pastor-janssen@plechelmusparochie.nl
Geplaatst op 2019-09-05 in de categorie: Parochie