Nieuws

Jaarverslag PCi 2018
Jaarverslag PCi 2018
De Caritas H. Plechelmus heeft als werkgebied de parochie van de H. Plechelmus, die is gevestigd in Oldenzaal. Deze wordt gevormd door 7 geloofsgemeenschappen. Dit werkgebied bestrijkt de hele gemeente

Oldenzaal en een deel van de gemeente Dinkelland. Het bestuur streeft naar een samenstelling met leden uit de verschillende geloofs-gemeenschappen. In 2018 bestond het bestuur uit drie bestuursleden, twee afkomstig uit Oldenzaal en één uit Weerselo. De voorzitter combineert deze functie met die van secretaris. Per 2019 is iemand uit Rossum toegetreden tot het bestuur. Er is ruimte om het bestuur uit te breiden met mensen uit andere geloofs-gemeenschappen. Het bestuur wordt geadviseerd vanuit het parochiebestuur, de DKCI (aartsbisdom) en de geloofsgemeenschap Deurningen. Betrokkenen worden uitgenodigd vergaderingen bij te wonen en het bestuur te adviseren, maar zijn geen bestuurslid. Onze werkstructuur voortvloeiend uit het beleidsplan 2017-2021 is concreet ingevuld door het benoemen van contactpersonen binnen alle geloofsgemeenschappen. Deze personen functioneren als de lokale oren en ogen van het Caritasbestuur. Deze mensen hebben mandaat om tot € 100,-- uitgaven te doen. Indien het bedrag daarboven ligt dan is het dagelijks bestuur bevoegd tot € 500,-- en daarboven wordt de hulpvraag voorgelegd aan het bestuur. Binnen het bestuur is o.a. gesproken over: Financiën – begroting 2019 en rekening 2017. De middelen in 2018 waren voldoende om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Hulpvragen- aanzienlijk minder dan in vorige jaren mede door behandeling en uitvoering van hulpvragen binnen de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal. Onze betrokkenheid binnen deze Stichting – deze Stichting is één van de 16 leden binnen de Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal. Daarin zitten alle organisaties, die op een of andere wijze te maken hebben met armoede. Daarbij wordt gebruik gemaakt van één gebouw (Ons Gebouw, Nijverheids-straat 97). Daarnaast zijn er publiekscontacten met één aanspreekpunt op één loket binnen het Sociaal Team Oldenzaal in het Michgoriushuis. Wij hebben invulling gegeven aan 21 individuele aanvragen (€ 1350,--) voor noodhulp. Daarnaast hebben wij ± € 5000,-- besteed aan collectieve uitgaven voor ondersteuning van groepen van mensen in armoede en eenzaamheid. Aandacht is besteed aan het verkrijgen van meer hulpvragen uit kerkdorpen. De AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming. PR en de wijze waarop wij daar invulling aan willen geven. De Ariënsprijs 2019 – indiende projecten zijn de prikpost Rossum en de Vereniging Armoedepreventie Oldenzaal Veel aandacht voor en vast agendapunt “EENZAAMHEID”, hoe pak je dit op met als uitvloeisel de prikpost in Rossum. Deze prikpost is/wordt gefaciliteerd voor wat betreft de kosten van de koffievoorziening ( + een broodje). Een 6 tal dames en 1 heer uit Rossum zorgen voor de ‘bindende’ factor. Dit is een project van de gemeenschap Rossum en dient ook als zodanig gedragen te worden. Daarnaast zoeken wij naar andere zinvolle initiatieven om het gevoel van eenzaamheid te verminderen. Er zijn gesprekken geweest met: De meeste locatieraden in de parochie met als onderwerpen: (meer) bekendheid van het werk van Caritas en aandacht voor de collectes met Pasen en Kerstmis. Het parochiebestuur: gesproken over lopende zaken, waarbij nadrukkelijk de eigen identiteit van Caritas in beeld is. De Caritassen van Lumen Christi en Pancratius. “Snuffelen” aan elkaar: wat doen wij en wat doen anderen en wat kunnen wij samen beter doen. Communicatie: Er is met Pasen en met Kerstmis in alle vieringen in Oldenzaal een ‘boodschap namens de Caritas” uitgesproken door de voorzitter. Drie keer is via een bericht in de parochiebladen in de dorpen aandacht gevraagd voor het werk van Caritas en toegelicht hoe Caritas kan worden benaderd. Oldenzaal, september 2019 KvK nummer 74850504 IBAN-nummer NL15RABO0144701766
Geplaatst op 2019-10-05 in de categorie: Parochie
Weekend ter nagedachtenis aan Pastor M. Zeinstra AA
Weekend ter nagedachtenis aan Pastor M. Zeinstra AA
Ieder van ons staat in deze tijd op eigen wijze stil bij een dierbaar mens, van wie men dit jaar of reeds eerder afscheid heeft moeten nemen. In de parochie van de H. Plechelmus en in de afzonderlijke Geloofsgemeenschappen staan wij dit jaar ook stil bij het overlijden van pastor Zeinstra in juni van dit jaar. Dat zijn gezondheid en vitaliteit achteruit ging was al enige tijd zichtbaar, maar toch kwam zijn overlijden voor velen nog onverwacht. Omdat pastor Zeinstra in onze hele parochie en in het dorp Rossum een bijzondere plaats heeft ingenomen, willen wij hem op een bijzondere wijze gedenken tijdens de weekendviering van Christus Koning op zondagmorgen 24 november om 9.30 uur. Op die dag is het precies 20 jaar geleden dat pastor Zeinstra is geïnstalleerd als pastoor van Rossum. In Kulturhus de CoCer zal een expositie worden ingericht die vanaf vrijdag 22 november tot en met zondag 24 november te bezoeken is. Kleine hebbedingetjes als aandenken, boeken, kerstgroepen en andere spullen uit de nalatenschap van Pastor Zeinstra zijn te koop. De opbrengst is bestemd voor de missiepost van pastor Zeinstra in Kyondo. Locatieraad en Pastoraatsgroep Geloofsgemeenschap Rossum

Geplaatst op 2019-11-09 in de categorie: Plechelmus (Rossum)
Bijbel avonden in de advent 2019
Bijbel avonden in de advent 2019
Pastor Reerink verzorgt, op weg naar Kerstmis, weer 4 bijbel avonden vanuit de Bijbellezingen voor de 4 adventszondagen. De avonden worden gehouden in het Emmaushuis op donderdag 28 november, woensdag 4

december en de donderdagen 12 en 19 december, telkens van 19.00 tot 20.30 uur. Op weg naar Kerstmis voeden we ons met teksten van de advent die de komst van Jezus in ons midden aankondigen. U hebt geen specifieke voorkennis nodig om deze avonden mee te kunnen maken. Het Pastoresteam Parochie H. Plechelmus
Geplaatst op 2019-11-07 in de categorie: Parochie
Actie Kerkbalans peilt waarde locale kerken
Actie Kerkbalans peilt waarde locale kerken
Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is lid van een kerk. Deze mensen vinden hun kerk belangrijk. Maar waarom? Dat wil Actie Kerkbalans onderzoeken met een landelijke peiling naar de waarde van de kerk. Wat vind jij belangrijk?

Geplaatst op 2019-11-01 in de categorie: Parochie