Nieuws

Advent
Advent
Advent is een periode van wachten, stil worden en verwachten, van voorbereiden en inleven.

In de tijd dat de dagen steeds korter en donkerder worden - wordt de behoefte aan licht, en de verwachting van de geboorte van het Licht, gesymboliseerd door vier kaarsjes. Zo leven wij in de advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus - ‘Emmanuel' of ‘God-met-ons' - ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. De liturgie van de vier adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en stapsgewijze gestalte geven. We zien uit naar de komst van Jezus, 'het Licht der wereld'. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus - het Licht - nabij is.
Geplaatst op 2019-11-29 in de categorie: Parochie
Parochiecentrum met inloop aan Kerkstraat in Oldenzaal
Parochiecentrum met inloop aan Kerkstraat in Oldenzaal
OLDENZAAL - Met ingang van deze week is het parochiecentrum van de Plechelmusparochie ondergebracht in een voormalig winkelpand aan de Kerkstraat. Het secretariaat krijgt een plek op de bovenverdieping, terwijl

de ruimte op de begane grond een inloopfunctie krijgt. Stephan Scheper 11-12-19, 07:13 Het parochiesecretariaat was altijd gehuisvest in de pastorie van de Antoniuskerk aan de Spoorstraat. Omdat deze pastorie (met toestemming van het bisdom) inmiddels is verkocht aan een particulier moest het kerkbestuur op zoek naar een nieuw onderkomen voor het secretariaat. Vanuit het bisdom was daarbij wel de voorwaarde gesteld, dat het parochiecentrum zich in de nabijheid van de basiliek moest bevinden. Op zoek naar een geschikte locatie was het even de vraag of het parochiebestuur zou gaan voor een koop- of een huurpand. Vice-voorzitter Tom Kok: „Met de huur van dit pand aan de Kerkstraat hebben we gekozen voor de voorzichtige variant.” Omdat dit pand (voorheen in gebruik als computerzaak) niet meteen beschikbaar was, was het secretariaat tijdelijk ondergebracht in de pastorie van de Plechelmuskerk in Deurningen. „Daar hebben we tot afgelopen zaterdag gezeten. Voor ons was dat echt een noodoplossing”, vertelt Kok. Goed gesprek Meer dan voorheen het geval was, moet het nieuwe parochiecentrum ook een duidelijke inloopfunctie krijgen. Wie daar om wat voor reden dan ook behoefte aan heeft, legt Kok uit, moet aan de Kerkstraat terechtkunnen voor een gesprek met een van de pastores of iemand anders. „We moeten dit nog meer vorm en inhoud gaan geven. Het moet in elk geval een plek worden waar de mensen terecht kunnen voor een goed gesprek en een kopje koffie. In januari willen we daar graag mee beginnen. Naast onze pastores zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die daar ook een aantal uren willen gaan zitten. Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk open zijn. Of dat gaat lukken, hangt ook af van het aantal vrijwilligers dat zich hiervoor aanmeldt.” Het bestuur is content met het nieuwe onderkomen, dat voor een periode van vijf jaar wordt gehuurd. Vooral de gunstige ligging, in de schaduw van de Plechelmusbasiliek, maakt het pand volgens Kok zeer toegankelijk.
Geplaatst op 2019-12-11 in de categorie: Parochie
Informatie vanuit het Parochiebestuur
Informatie vanuit het Parochiebestuur
Vergaderingen: 14 september 2019 respectievelijk 19 oktober 2019 Proces onttrekking H. Drieëenheidkerk aan de eredienst. De noodzakelijke stukken zijn eind augustus 2019 verstuurd naar het bisdom. De procedure loopt. Veiligheid in (kerk-)gebouwen Patrick

Kalter (bestuurslid gebouwenbeheer) heeft een afspraak gepland met de heer R. van Heijst, namens het bisdom over dit onderwerp. Ofschoon de voorganger tijdens de dienst een totaaloverzicht heeft richting de aanwezigen en naar de binnenkomers, kan van degene geen eindverantwoordelijkheid worden verwacht. Beveiliging inhuren tijdens een dienst is geen optie, maar hoe deze verantwoordelijkheid dan wel in te vullen blijft lastig. Misschien is een gezamenlijke verantwoordelijkheid met collectanten en kosters een optie, maar dit onderwerp blijft lastig in te vullen. Afgesproken wordt om elders te informeren hoe men daar met deze problematiek omgaat. Verkoopplannen H. Drieëenheidkerk in relatie tot voornemen tot aanwijzing gemeentelijk monument Naar aanleiding van de uitkomsten van de inschrijving hebben Makelaar Schlichter en enkele bestuursleden opnieuw gesproken met wethouder Renkema over een voornemen van de gemeente om deze kerk aan te wijzen als gemeentelijk monument. De kandidaat-koper gaat nog informatie aanleveren over de plannen met betrekking tot dit gebouw. Mogelijk zijn deze zodanig dat de gemeente geen besluit tot aanwijzing hoeft te nemen omdat de uiterlijke verschijningsvorm dan nagenoeg geheel in tact blijft. Verkoop voormalige pastorie H. Antoniuskerk (huidig secretariaat kerkbestuur) Het bisdom heeft het concept-verkoopbesluit goedgekeurd. De overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden en het parochiesecretariaat is inmiddels (tijdelijk) gehuisvest in de voormalige pastorie van Deurningen. Dit, in afwachting van de terugverhuizing naar een ander onderkomen in het centrum van Oldenzaal in de directe nabijheid van de H. Plechelmusbasiliek. Gestreefd wordt om én het secretariaat én een pastoraal centrum in één gebouw te huisvesten; inmiddels is er een concreet pand in beeld. Herinrichting van de H. Plechelmusbasiliek Naar aanleiding van een eerste reactie vanuit het bisdom zal er een aanpassing van het ontwerp moeten plaatsvinden door Pim van Dijk c.s. met inachtneming van de opmerkingen ter zake. Verder is geconstateerd dat er vochtproblemen zijn in de basiliek bij de buitenmuren. Daarom worden er binnenkort peilbuizen geplaatst en de hoeveelheid vocht gemeten. Restauratie van het “Witte”-orgel Henk Roord heeft ter zake het nodige voorwerk gedaan en dit vervolgens aan het bestuur verstrekt. Vanuit het bestuur zullen potentiele sponsoren worden benaderd om de kostbare restauratie mede mogelijk te maken. Gehoopt wordt op een sponsorbedrag van € 50.000,--, zodat de totale restauratiekosten van € 300.000,-- daarmee kunnen worden gedekt. Parochieavond 19 september 2019 in de Abdij in Oldenzaal De avond is bestemd voor alle parochianen en Henk Brussel heeft verslag gedaan van de vitaliteitsactiviteiten binnen de parochie. De vice-voorzitter heeft tijdens die avond ook een financiële impressie gegeven van de financiële situatie in de parochie en daarbij met name de Oldenzaalse parochianen oproepen om ook hun financiële bijdrage te leveren aan de instandhouding van de parochie.
Geplaatst op 2019-11-20 in de categorie: Parochie
Bijbel avonden in de advent 2019
Bijbel avonden in de advent 2019
Pastor Reerink verzorgt, op weg naar Kerstmis, weer 4 bijbel avonden vanuit de Bijbellezingen voor de 4 adventszondagen. De avonden worden gehouden in het Emmaushuis op donderdag 28 november, woensdag 4

december en de donderdagen 12 en 19 december, telkens van 19.00 tot 20.30 uur. Op weg naar Kerstmis voeden we ons met teksten van de advent die de komst van Jezus in ons midden aankondigen. U hebt geen specifieke voorkennis nodig om deze avonden mee te kunnen maken. Het Pastoresteam Parochie H. Plechelmus
Geplaatst op 2019-11-07 in de categorie: Parochie